Pasientsikkerhet

Det fokuseres alltid på pasientsikkerhet i AniCuras veterinærmedisinske kvalitetsarbeid. Det betyr at dyr som besøker våre dyresykehus eller dyreklinikker, skal få behandling basert på både det beste tilgjengelige vitenskapelige grunnlaget og velprøvde erfaringer. Dessuten skal behandlingen skje slik at dyrene ikke rammes av smitte eller andre behandlingsskader.

Hygiene

Sykdommer som rammer pasienter i forbindelse med behandlingen, såkalte behandlingsrelaterte infeksjoner, forekommer hos både mennesker og dyr. Det eneste måten å minske risikoen for at pasienten rammes av en behandlingsrelatert infeksjon, er å ha god hygiene. Grunnlaget for god hygiene under behandlingen er at alt er rent – hender, arbeidsklær, utstyr og lokaler. I AniCura driver vi et aktiv arbeid for stadig å forbedre hygienen, og våre virksomheter arbeider etter en felles hygieneplan.

God hygiene minsker spredningen av de fleste smittestoffer inklusive antibiotikaresistente bakterier. Dette er vesentlig, ikke bare for pasientene, men også for mennesker, ettersom risikoen for at dyreeiere og veterinærmedisinsk personell blir smittet av antibiotikaresistente bakterier også minsker. Det er til fordel for samfunnet som helhet.

Vitenskapelig evidens som grunnlag

Som del i kvalitetsarbeidet – at våre pasienter skal behandles ifølge vitenskapelig evidens og velprøvde erfaringer – inngår det at vi skal bruke antibiotika på smartere måter. Konkret betyr det at vi følger gjeldende antibiotikapolicyer for hund og katt, samt at vi årlig undersøker vår antibiotikabruk for å kunne forbedre oss. Dette er også en del av AniCuras arbeid for å minske spredningen av antibiotikaresistente bakterier i samfunnet.

Ansvarsfull håndtering av antibiotika

Du som dyreeier kan også bidra til å minske spredningen av antibiotikaresistens ved å følge veterinærens anvisninger om f.eks. sårpleie, sjamponering, ørerens og bruk av krage. Det er viktig at du, hvis dyret ditt får antibiotika, kontakter veterinæren hvis behandlingen ikke forbedrer dyrets tilstand. Det kan nemlig tyde på at dyret har fått en infeksjon forårsaket av antibiotikaresistente bakterier. I en del tilfeller kan det være nødvendig å bytte antibiotika. I så fall tas det en prøve for bakteriologisk dyrkning og resistensbestemmelse for å veilede veterinæren til rett antibiotikabehandling.

I AniCura kontrollerer vi dessuten de diagnostiske analysene som brukes, for å bistå veterinæren med korrekt informasjon slik at dyret ditt kan få rett behandling og pleie.

Hos AniCura følger vi legemiddelverket sin terapianbefaling bruk av antibakterielle midler hund og katt. Vi er restriktive med bruk av antibiotika og streber etter kun å bruke det når en bakteriell infeksjon ikke kan behandles uten antibiotika. Vanligvis velger man et antibiotikum som er så smalspektret som mulig. Dette vil si at det kun har effekt på en eller noen få grupper bakterier. Disse typene av antibiotika bidrar mindre til forekomsten av antibiotikaressistente bakterier enn antibiotika med bredere spektre.

I en del tilfeller (ofte grunnet resistens hos bakteriene) kan det bli nødvendig å bytte antibiotika. I så fall gjøres det en bakteriologisk dyrkning og resistensbestemmelse for at veterinæren skal kunne avgjøre hvilken antibiotikastrategi som vil være mest hensiktsmessig.

For å lese mer om legemiddelverkets anbefalinger trykk her.

Hygienerutiner

Hos AniCura driver vi aktivt arbeid med hygiene innen behandling og smittevern og har egne hygienegrupper som jobber kontinuerlig for å opprettholde gode rutiner. For deg som dyreeier innebærer dette at du kan bli bedt om å benytte deg av skoovertrekk ved ditt besøk samt at du bør allerede ved bookingen eller ved ankomst informere om det fins mistanke om at ditt dyr har en smittsom sykdom (for eksempel hoste, feber, brekninger/oppkast, diarre eller kløe). Det er også viktig at du informerer oss om ditt dyr er bærer av antibiotikaressistente bakterier som for eksempel MRSA. På denne måten hjelper du oss å unngå at smitten kan videreføres til andre dyr eller mennesker.

Fortløpende utdanning

For å forbedre pasientsikkerheten ytterligere arbeider vi i AniCura med å øke kommunikasjonsevnen hos medarbeiderne våre slik at behandling og pleie av dyret ditt blir så tydelig som mulig for deg som dyreeier. Dessuten registrerer våre virksomheter eventuelle feil som begås, og følger opp der det er nødvendig. Dette for å kunne forbedre rutiner og forhindre at feil skjer.

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.