Hva koster veterinærmedisinen – egentlig?

Norge har et velfungerende marked for veterinærmedisin. Som dyreeier kan du fritt henvende deg til det dyresykehuset eller den dyreklinikken du foretrekker når dyret ditt har behov for medisinsk behandling eller pleie. En dyreklinikk som fokuserer på enklere veterinærmedisin, kan ha lavere totalkostnader og dermed noe lavere priser enn et dyresykehus som tilbyr personell med spesialkompetanse, avansert utstyr og døgnvakt.

Lokale priser på et konkurranseutsatt marked

I AniCura anvender vi lokal prissetting. Det innebærer av hvert dyresykehus og hver dyreklinikk selv bestemmer sine priser, slik de alltid har gjort. Prisene gjenspeiler blant annet typen pleie og behandling, tidspunktet for behandlingen, kunnskapsnivå og eventuell spesialkompetanse, beskaffenhet og tilgang til spesielt medisinteknisk utstyr, tilgjengelighet, bemanning og beredskap.

I AniCura arbeider vi sammen for dyrenes beste ved å tilby høykvalitativ veterinærmedisin med høy tilgjengelighet. Vi driver utviklingen fremover innenfor veterinærmedisinsk kvalitet og kompetanse, og vi satser stort på avansert utstyr, pasientsikkerhet og hygiene.

I dag kan den som vil, få tilgang til lignende avanserte behandlingsmuligheter for dyr som for mennesker. I løpet av det siste tiåret har norsk veterinærmedisin utviklet seg kraftig og den holder nå et høyt nivå sammenlignet med andre land.

Prissammenligninger – bare relevant når vi sammenligner epler med epler

Veterinærmedisinen er til forskjell fra humanmedisinen ikke skattefinansiert, noe som betyr at du som dyreeier selv betaler de kostnadene som oppstår i forbindelse med behandling og pleie. Derfor er det interessant med prissammenligninger – men også vanskelig dersom de skal gi et riktig bilde.

Dyresykehus og dyreklinikker har relativt store ulikheter i veterinærmedisinsk tyngde, medisinsk fokus og tilbud, noe som innebærer at det kan være en utfordring å sette opp riktige prissammenligninger. Mange av AniCuras virksomheter er store dyresykehus som fokuserer på spesialisert veterinærmedisin. Hit henvender dyreeiere og henvisende veterinærer seg for avansert diagnostikk og behandling. Et stort dyresykehus med en høyere andel akutt- og spesialistbehandling har normalt høyere snittdebitering enn en dyreklinikk eller enkelt veterinær som for det meste utfører basisbehandlinger.

Det kan sammenlignes med humanmedisinen, da det offentliges kostnader ved besøk på et akuttsykehus ofte vil være flere ganger høyere enn på et legesenter. Det skyldes at det akkurat som i veterinærmedisinen er store forskjeller i blant annet spesialkompetanse, utstyr og beredskap.

Samme diagnose – ulike tjenester

For å gjøre det enklere med prissammenligninger i media benytter man ofte forenklinger der vanlige diagnoser sammenlignes. Dessverre skaper store forenklinger et galt bilde, ettersom sammenligningen ikke tar hensyn til nivået på utredning og behandling eller tidspunktet for veterinærbesøket.

Behandlingen av enkeltstående pasienter varierer avhengig av om det f.eks. er første gangen dyret er sykt eller om det handler om en pasient med gjentatte eller kroniske besvær som er henvist til spesialist for videre utredning. Det innebærer at utredning og behandling for to pasienter kan variere selv om de har fått samme diagnose. For deg som dyreeier er det interessant å kjenne til at omfanget av den medisinske utredningen alltid skjer i nær dialog med deg – det blir ikke iverksatt noen utredninger eller behandlinger uten ditt samtykke. Forskjeller i veterinærens kunnskapsnivå og erfaring samt hvor moderne eller avansert det anvendte utstyret er, påvirker også kvaliteten og dermed prisen.

Fornøyde kunder – en forutsetning for fornyet tillit

I AniCura tror vi at høykvalitativ veterinærmedisin utført av dyktig og engasjert personell leder til fornøyde dyreeiere. Vi tar vårt oppdrag på største alvor og arbeider hardt for å møte økte krav og ønsker. Det er viktig for oss at både dyr og dyreeiere føler trygghet under besøket, og vi er ydmyke overfor den tilliten som kundene viser oss. Siden 2011 har AniCura mottatt stadig flere pasienter for hvert år. Vi er overbeviste om at en av grunnene til dette er at kundene verdsetter vår kvalitet og den omfattende satsingen som finner sted i AniCura for å skape fremtidens veterinærmedisin.

 

Feil

Det har oppstått en feil. Siden svarer ikke lenger som forventet.